להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

Can Justice and Compassion go together?

רבי יהושע בן קרחה אומר

מצוה לבצוע

 שנאמר (זכריה ח, טז) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
והלא במקום שיש משפט אין שלום
ובמקום שיש שלום אין משפט
לא איזהו משפט שיש בו שלום

(compromise = ) הוי אומר זה ביצוע

Rabbi Yehoshua ben Korḥa says:
It is a mitzva to mediate a dispute, as it is stated:
“Execute the judgment of truth and peace in your gates” (Zechariah 8:16).
Is it not that in the place where there is strict judgment there is no true peace,
and in a place where there is true peace, there is no strict judgment?
Rather, which is the judgment that has peace within it?
You must say: This is mediation,
.

   סנהדרין ו:

מקורות אחרונים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג