להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

White Lies | מקורות

לפנים משורת הדין

לא חרבה ירושילם

מקורות אחרונים

Avatar

How to complement a bride

Beit Shamai dispute with Beit Hillel (Ketubot 17a)