להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Jewish sexuality | מקורות

Adam HaRishon – Two Faces

אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון,
אנדרוגינוס בראו
הדא הוא דכתיב, "זכר ונקבה בראם"

א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון
דיו פרצופים בראו
ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן
איתיבון ליה
והכתיב "ויקח אחת מצלעותיו"!
אמר להון מתרין סטרוהי.

בראשית רבה ח׳:א׳

R. Yirmiyah ben Elazar said, when Hashem created Adam HaRishon [the first human],
he was created [as an] androgynos [אנדרוגינוס],
thus is it written, "male and female did He create them."

R. Shmuel bar Nachman said, when Hashem created Adam HaRishon,
He created him with two faces, one on each side,
and [when He made Chavah,] He split him along the middle, forming two backs.
[The other rabbis] challenged him:
but it is written, "And He took one of his ribs!"
[R. Shmuel bar Nachman] said to them: "mitzalotav doesn't mean rib,
it means one of his sides…"

Bereishit Rabbah 8:1

מקורות קשורים

Avatar

Adam HaRishon – Two Faces

Statue of Love : Batumi, Georgia