להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

Covid-19 Ventilation crisis | מקורות

one life against another life

האשה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים
מפני שחייה קודמין לחייו יצא רובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש:

If a woman is having trouble giving birth,
they can cut up the child in her womb and brings it forth limb by limb,
because her life comes before the life of [the child].
But if the greater part has come out, one may not touch it,
for one may not set aside one person's life for that of another.

מקורות קשורים

Avatar

Kill or be Killed?

Jerusalem Talmud Terumot 47a