להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

The bystander’s challenge | מקורות

The Jewish Samaritan

Anyone who can save and does not save
transgresses
'do not stand by the blood of your neighbor'.So too one who sees his friend
drowning in the sea,
or bandits attacking him
or a bad animal attacking him
and he is able himself to save him
or he could hire others to save him
but he does not

or one who hears idol worshippers or informers

plotting harm for him

or laying a trap for him

and he doesn't tell his friend and inform him;

or if he knows that an idol worshipper
or a thug are on their way to his friend
and he could appease them
on behalf of his friend
to change their intention
and he doesn't appease him;

and so too any similar case;
One who does any of these transgresses
'do not stand idly by your neighbour's blood'.

"כל היכול להציל ולא הציל

 עובר על

"לא תעמוד על דם רעך."

וכן הרואה את חבירו טובע בים

ואו ליסטים באים עלי

או חיה רעה באה עליו
ויכול הוא בעצמו
או ישכור אחרים להצילו
ולא הציל

או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנין לו פח
ולא גילה אוזן חבירו והודיעו,

או שידע בגוי או באנס  שהוא קובל על חבירו

ויכול לפייסו בגלל חבירו

ולהסיר מה שבליבו

ולא פייסו

וכל כיוצא בדברים אלה.

העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך".

(משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת הנפש – פרק א הל' י"ד)

מקורות קשורים

Avatar

Chopping of a limb

Responsa Radbaz (1479–1573)

Avatar

The Bystander Effect

Ken Brown | TEDxUIowa 2015