להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

מקורות

A way of no return

חגיגה ט״ו א

ת"ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו אמר לו מאיר חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת א"ל אף אתה חזור בך א"ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר
The Gemara cites a related story:
The Sages taught:
There was once an incident involving Aḥer,
who was riding on a horse on Shabbat,
and Rabbi Meir was walking behind him to learn Torah from him.
After a while,
Aḥer said to him:
Meir, turn back, for I have already estimated and measured according to the steps of my horse that the Shabbat boundary ends here,
and you may therefore venture no further.
Rabbi Meir said to him:
You, too, return to the correct path.
He said to him:
But have I not already told you
 that I have already heard behind the dividing curtain:
“Return, rebellious children,”
apart from Aḥer?

סוגיות קרובות

מקורות אחרונים