להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

לפנים משורת הדין

לא חרבה ירושילם

מקורות אחרונים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג