להתחברות

Kivunim Beit-Midrash

שקרים לבנים | מקורות

When is it ok to tell a "White Lie"?

How do we know that truth stands on a solid foundation
and that falsehood totters and will eventually fall to the ground?
The very shape of the letters tells us.

If we compare the letters of  (emet), truth,  א מ ת
and  (sheker), falsehood, ש ק ר
we see (with a little good will) that,
where the letters meet the line,
truth stands on two legs
while the letters of falsehood stand on only one.

– Dr. Joseph Lowen

To the Source Sheet>>

מקורות קשורים

Avatar

Can Justice and Compassion go together?

הניגוד בין משפט וצדקה | תוספתא סנהדרין א', ג